o firmie produkty zamówienie cennik download kontrahenci kontakt

       Szanowni Państwo, z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Firma Biuro Handlowo-Usługowe BETA s.c. Beata Berendt, Henryk Berendt, Karolina Berendt dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy:
Biuro Handlowo Usługowe BETA s.c. Beata Berendt, Henryk Berendt, Karolina Berendt
NIP: 524-259-40-81, REGON 140800500

przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO").

Administrator danych osobowych

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma:

Biuro Handlowo Usługowe BETA s.c. Beata Berendt. Henryk Berendt, Karolina Berendt
NIP 5242594081, REGON 140800500
w osobie Karoliny Berendt

 • Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Bukowiecka 25, 03-676 Warszawa lub drogą e-mailową beta@antix.com.pl lub też telefonicznie pod numerem: +48 22 675-01-45

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:
  • dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług – przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej z kontrahentem, przez czas obowiązywania umowy z kontrahentem lub  do momentu ustania przydatności
  • dane osobowe przekazywane mailowo czy też telefonicznie – przetwarzane są w celu skontaktowania się z kontrahentem i udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania - przez okres kontaktowania się z kontrahentem lub do momentu stania przydatności
  • dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia – przetwarzane są dla potrzeb wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z kontrahentem – do czasu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy lub do momentu ustania przydatności
 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych, dane osobowe kontrahentów mogą być przechowywane w celu:
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na:
  • wykonaniu umowy zawartej z kontrahentem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z kontrahentem)
  •  budowaniu pozytywnych relacji z kontrahentem,
  •  podanie danych osobowych przez kontrahenta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez kontrahenta, bez podania danych usługa nie będzie mogła zostać wykonana, np. nie dostarczymy zamówienia.

Komu są udostępnianie dane osobowe

 • Państwa dane udostępniamy jedynie firmom dostarczającym zamówienia, bankom, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora.

Państwa uprawnienia

 • W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
  1. kontakt pisemny: Biuro Handlowo-Usługowe BETA s.c. ul. Bukowiecka 25,
   03-676 Warszawa
  2. kontakt e-mailowy: beta@antix.com.pl
  3. kontakt telefoniczny pod numerem: +48 2 675-01-45

Skarga

 • Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Ochrona danych osobowych

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
 • Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.
 • Szczegółowy opis techniczny środków bezpieczeństwa danych może zostać udostępniony do wglądu na życzenie osoby zainteresowanej.

 


Biuro Handlowo-Usługowe "BETA" s.c.
03-676 Warszawa, ul. Bukowiecka 25

© copyright BETAantiX 2007

designed by pixelmousse.com
"Zgodnie z RODO przechowujemy udostępnione przez Panstwa dane wyłącznie w celu realizacji usługi"